00 ส้างบ้านแป๋งเมือง | Lannacultural

เจ้าแม้นเมือง : วัดเจียงมั่นก๋าเจ้า ที่เจ้าไค่หื้อข้าเจ้ามาผ่อ

เจ้าน้อย : แม่นละแม้นเมือง วัดนี้พญามังรายได้สถาปนาเป๋นวัดแรกของเจียงใหม่ ตะก่อนเจียงใหม่เป๋นศูนย์ก๋างของอาณาจั่กล้านนา และสวามิภักดิ์ต่อสยามเหมือนเจียงพระคำ เฮาเข้าไปตางในกั๋นเต๊อะตี้นี่มีพระแก้วขาว หื้อจาวบ้านได้มาไหว้กั๋น

เจ้าแม้นเมือง : ตะกี้ข้าเจ้าหันเจ๋ดีที่นี่งาม แต่ก่อบ่าเหมือนวัดใดตี้ข้าเจ้าเกยหันเลยเจ้า

เจ้าน้อย : เปิ้นฮ้องว่าเจ๋ดีจ๊างล้อม เป๋นก๋านแป๋งเจ๋ดีแบบล้านนา ฐานเป๋นปู๋นปั้นฮูปจ๊างล้อมอยู่ ทรงเจ๋ดีก่อบ่าเหมือนตี้ใด เพราะเป๋นทรงสี่เหลี่ยมผสมวงก๋ม

เจ้าแม้นเมือง : ทรงแป่กต๋า แต่ก่องามเน้อเจ้า

เจ้าน้อย : น้องฮู้ก่อ ว่าตี้นี่มีศิลาจ๋ารึกตวยเน้อ หลักศิลาก่อจ๋ารึกพระนามกษัตริย์ตี้จ้วยกั๋น ส้างบ้านแป๋งเมืองเจียงใหม่ขึ้นมา มีอยู่สามพระองค์ ละก่อบรรยายก๋านส้างเมือง และก๋านส้างวัดเจียงมั่นนี้ไว้ตวย

เจ้าแม้นเมือง : ข้าเจ้าขอบคุณเจ้าจั๊ดนัก ตี้ปาข้าเจ้ามาไว้พระตี้วัดเจียงมั่นนี้เจ้า เฮาปิ๊กกั๋นละบ๋ออินทรถ้าจะท่าเมินละ กะเดียวเจ้าจะไปธุระบ่าตัน

เขียนจันทร์ : เจ้าแม้นเมืองเจ้า วันนี้บ่ามีก๋านหื้อยะแล้ว เจ้าจะออกไปไหนก่อเจ้า

เจ้าแม้นเมือง : เฮาว่าจะไปหอศิลปวัฒนธรรมเชียงใหม่ อินทรก้าหา อู้หื้อฟังว่าตี้ฮั่นมีนิทรรศก๋านเกี่ยวกับเจียงใหม่ หื้อคนไปผ่อได้

เขียนจันทร์ : อั้นข้าเจ้าไปบอกหื้อหล่ะอ่อนมันเตรียมตั๋วก่อนเน้อเจ้า

คำแก้ว : ข้าเจ้าไปตวยได้ก่อเจ้า เจ้าแม้นเมือง

เขียนจันทร์ : บ่าต้องเลยคำแก้ว บ่าดีไปเลี่ยมเจ้าเปิ้น อยู่เฮือนยะก๋านของตั๋วเก่าไป

เจ้าแม้นเมือง : หื้อคำแก้วไปตวยกั๋นนะฟองจั๋น จะได้ไปเฮียนฮู้ ว่าเจียงใหม่เป๋นจะใด อินทรบอกเฮาว่า เปิ้นแยกเป๋นห้องๆต๋ามเนื้อหาตั้งแต่ก่อนส้างบ้านแป๋งเมือง จนมาเป๋นเจียงใหม่บ่ะเดี่ยวนี้

คำแก้ว : ของคุณเจ้า ตี้หื้อข้าเจ้าไปตวย แต่เจ้าแม้นเมืองเจ้า ตี้นี่เปิ้นมีมาเมินละก๋า

เจ้าแม้นเมือง : ตะก่อนเกยเป๋นตี้ตั้งเสาหลักเมือง มาสมัยพระเจ้าติโลกราชก่อหื้อย้ายเสาหลักเมือง ไปไว้ตี้วัดเจ๋ดีหลวง ตี้ตรงนี้จึงตกทอดกั๋นมาจ๋นถึงเจ้าดารารัศมี เจ้าดารารัศมีก่อได้ยกตี้หื้อเป๋น ของหลวง ใจ้แป๋งเป๋นศาลาก๋างของจังหวัด ต่อมาพอเปิ้นย้ายศาลาก๋างไปตี้อื่นเทศบาลก่อเลยแป๋ง อาคารเป๋นพิพิธภัณฑ์

เขียนจันทร์ : ข้าเจ้าฟังเจ้าแม้นเมืองอู้มานี่ มันก่อน่าไปขะหนาดเจ้า จะเป๋นอะหยังก่อถ้าข้าเจ้าขอไปตวย

คำแก้ว : ว่าหื้อข้าเจ้า น้าเขียนจั๋นก่อไค่ไปเหมือนกั๋นเนาะ

เจ้าแม้นเมือง : ไปกั๋นหม๊ดนี่แหละม่วนดี

เจ้าน้อย : ปี้ตวยหาน้องจั๊ดเมิน มาอยู่ตี้ห้องหนังสือก๋า

เจ้าแม้นเมือง : ขอสุมาเต๊อะเจ้า ถ้าโต๊ะนี้เป๋นของส่วนตั๋ว

เจ้าน้อย : บ่าใจ้เลยแม้นเมือง กุ๊ซอกกุ๊มุมในคุ้มก่อเป๋นของน้องเหมือนกั๋น หนังสือกุ๊เล่ม ของกุ๊อย่างก่อเป๋นของน้อง บ่อมีกำว่าห้าม น้องจะหยุบสักกี่เล่มก่อได้ ปี้ยินดี

เจ้าแม้นเมือง : ขอบคุณเจ้า

เจ้าน้อย : ถ้าน้องก้ายหนังสือตี้คุ้มแล้ว จะไปเซาะอ่านตี้หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่พ่องก่อได้เน้อ ตี้ฮั่นมีหนังสือเกี่ยวกับเจียงใหม่นักขะหนาด น้องไปยืมมาอ่านตี้คุ้มก่อได้เปิ้นบ่อคิดสตางค์ จะไปเตวผ่อภาพถ่ายเจียงใหม่สมัยตะก่อนก่อได้เน้อ เปิ้นมีหื้อผ่อจั๊ดนัก

เจ้าแม้นเมือง : ขอบคุณเจ้า ตี้หื้อข้าเจ้าอ่านหนังสือในคุ้มได้ ถ้าข้าเจ้าอ่านหม๊ดกุ๊เล่มแล้ว ข้าเจ้าจะลองไปต๋าม ตี้เจ้าบอกนะเจ้า

เจ้าน้อย : น้องไค่ไปเมื่อใดก่อบอก ปี้จะปาไป

เขียนจันทร์ : คำแก้ว ไปอยู่ตางใดมา เซาะหา ปอบ่าปะ

คำแก้ว : ข้าเจ้าไปตวยอ้ายอินทรมาเจ้า

เขียนจันทร์ : เอาแหมแล้วนังคนนี้ อ้ายอินทรเปิ้นไปยะก๋านหื้อเจ้าหน้อย ไปเลี่ยมเปิ้นยิหยัง กะเดียวเจ้าย่าเปิ้นฮู้ก่อจะมาว่าเอาแหม เปิ้น สวกเน้อ

คำแก้ว : เปิ้นไปเอาของหน้อยเดียวบ่ะดายน้าเขียนจั๋น ข้าเจ้าเลยขอหื้อปาไปแอ่วพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา ตี้เปิ้นเกยอู้หื้อเฮาฟัง ข้าเจ้าไปหันละงามขะหนาดเน้อ

เขียนจันทร์ : ไปยะก๋านเลย บ่าต้องมาอู้หื้อฟัง

คำแก้ว : เปิ้นมีก๋านจำลองฮีตฮอยของล้านนาตวยเน้อน้า ใจ้หุ่นขี้เผิ้งแตนคนแต๊ๆ ยังบ่าหม๊ดเน้อ เปิ้นมี สถาปัตยกรรมล้านนาจำลอง มีอาวุธโบราณ ดนตรีปื้นเมือง อาหารก่อมี ผ้าซิ่นงามๆก่อมี ข้าเจ้าหันละอ๊ดกึ๊ดเติงหาเจียงเงินบ่าได้

เขียนจันทร์ : ก๋า คำแก้ว ขะหนาดนั้นเลยก๋า

คำแก้ว : เจ้า น้าเขียนจั๋น ละเปิ้นก่อมีพุทธประวัติตวย เครื่องใจ้ทางศาสนา งานพุทธศิลป์ก่อมี หื้อคนได้ผ่อได้กอยกั๋น

เขียนจันทร์ : อู้จบละแม่นก่อ ถ้าจบแล้วก่อไปเก๊บครัวได้ละ ของเหี้ยเต๋มปื้นฮั้น บอกตั๊ดมอกตะกี้ละยังบ่าไปเตื้อ หล่ะอ่อนนี่หยังมาหลึกแต้ว่า