00 วิถีคนเมือง | Lannacultural

คำแก้ว : ปี้ฟองจั๋น ข้าเจ้ากำลังจะไปวัด ไปตวยกั๋นก่อ

ฟองจันทร์ : ไปแล่ รอปี้กำเดียวเน้อ

คำแก้ว : ขะจั๋ยเน้อ ไปขวายแดดจะฮ้อน

ฟองจันทร์ : เฮาจะไปวัดใดก๋า

คำแก้ว : ข้าเจ้าจะไปวัดแสนฝางเจ้า ได้ยิมาว่าพระเจ๋ดี แป๋งแบบพม่า ข้าเจ้าก่อไค่หันพ่อง บ่อฮู้ว่าจะเหมือนตี้ เมืองมัณฑ์ที่ปี้เกยไปอยู่ก่อ

ฟองจันทร์ : ละคำแก้วฮู้ก่อ ว่าวัดนี้มีความสำคัญต่อราชวงค์มังราย เจ้าผู้ครองนครเจียงใหม่สมัยก่อนตวย

คำแก้ว : สำคัญจะใดเจ้า ข้าเจ้าฮู้แต่ว่ามีพระเจ๋ดีมงคลแสนมหาชัย ตี้คล้ายเจ่ดีชเวดากองของพม่าเต้าอั้นนะ

ฟองจันทร์ : ตะก่อนวัดนี้เป๋นวัดตี้คนในราชวงค์มังรายเปิ้นจะมาฮักษาศีล มาปฏิบัติธรรมกั๋น

คำแก้ว : มันเป๋นจะอี้ก๋าเจ้า ข้าเจ้าบ่าเกยฮู้มาก่อน

ฟองจันทร์ : ละก่อมีวิหารลายคำ ปิดทองตึงหลังเลย เดียวคำแก้วลองผ่อเน้อ

คำแก้วอั้นต้องฟั่งเตวละ ไค่หันขะหนาด ปี้ฟองจั๋นตวยมาเวยๆเน้อ

คำแก้ว : น้าเขียนจั๋น

เขียนจันทร์ : อะหยังคำแก้ว ขะจั๋ยรีดผ้าไปแล่ เมานั่งกึ๊ดอะหยังอยู่

คำแก้ว : ข้าเจ้าสงสัยเจ้า ว่าคนสมัยตะก่อนเปิ้นอยู่กั๋นจะใด จะเหมือนเฮาบ่าเดี่ยวนี้ก่อ ขะหนาดเฮามีอุดเตา จากเมืองฝาหรั่ง ยังรีดผ้าลำบากเลยเจ้า

เขียนจันทร์ : โฮ๊ะ อี่หน้อยนี่ สงสัยไปเหียหม๊ดกุ๊อย่าง ไค่ฮู้ไค่หันแม่นก่อ ไปผ่อเอาที่วัดเกตการามเน้อ ข้าจะไปดังไฟ แป๋งกับข้าวละ

คำแก้ว : ข้าเข้าไปวัด ข้าเจ้าจะอู้ก๋า ตี้วัดมีอะหยังน้าเขียนจั๋น

เขียนจันทร์ : ตี้วัดบ่อได้มีก๊าเจ๋ดี วิหารหื้อคนไปไหว้อย่างเดียว แต่เปิ้นมี พิพิธภัณฑ์เพื่อก๋านเฮียนฮู้ ประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต ของคนเหนือสมันตะก่อนตวย

คำแก้ว : แต๊ก๋า ละมีอะหยังพ่องนิ

เขียนจันทร์ : มีหม๊ด หม้อ ไห ตะไหล ป้าก ครัวบ่ะเก่า ผ้าซิ่นโบราณ ดาบก่อมี ไปเซาะผ่อเอา บ่อฮู้อะหยัง กะว่าไค่ฮู้อะหยังก่อถามลุงตี้เปิ้นอยู่ตี้ฮั่นก่อได้ เปิ้นใจ๋ดี เปิ้นตึงเล่าหื้อฟัง

คำแก้ว : อั้นข้าเจ้าไปละเจ้า

เขียนจันทร์ : บ่าได้คำแก้ว ปิ๊กมาบ่าเดี่ยวนี้ ก๋านก่อยังบ่าแล้ว จะไปแอ่วละหว่ะ ผ่อเลาะ

เจ้าละอองคำ : ซิ่นเจียงเงินนี่งามแต๊ๆ ยิ่งผ่อยิ่งงาม น้องว่างามเหลือซิ่นเจียงพระคำแหม

เจ้าแม้นเมือง : บ่าแม่นหรอกละอองคำ ซิ่นเจียงเงินก่อคือซิ่งเจียงเงิน ซิ่นเจียงพระคำก่อคือซิ่นเจียงพระคำ งามเหมือนกั๋นนะ แต่งามคนละอย่าง น้องคงก้ายตี้นุ่งซิ่นเจียงพระคำกุ๊วันก่อได้

เจ้าละอองคำ : จะอั้นวันนี้น้องขอนุ่งซิ่นเจียงเงินของเจ้าปี้พ่องได้ก่อเจ้า ถ้างาม น้องจะขอปั๋นมานุ่งซักผืนสองผืน

เจ้าแม้นเมือง : น้องบ่าต้องมาขอปั๋นจากปี้หรอก ตี้ตรอกเล่าโจ้วก่อมีขายจั๊ดนัก

เจ้าละอองคำ : ตรอกเล่าโจ้วอยู่ตางใดเจ้า น้องบ่อเกยไปสักเตื้อ

เจ้าแม้นเมือง : ตรอกเล่าโจ้วอยู่ติดกับกาดหลวง ตี้มีของกิ๋นลำๆขายนักๆ นั่นนะแต่ตรอกนี้มีผ้าซิ่นละก่อเสื้อปื้นเมืองขายตวย มีนักขะหนาดเน้อ ซิ่นเจียงเงินอย่างปี้ก่อมี ซิ่นเจียงพระคำอย่างของน้องก่อมี มีแผ่วซิ่นพม่าของเจ้านาง ปัทมสุดาตวย ถ้าน้องไค่นุ่งซิ่นห่มเสื้ออย่างคนเจียงเงินก่อไปเซาะซื้อตี้ฮั่นได้

เจ้าละอองคำ : เจ้า เจ้าปี้ถ้าน้องปะใส่ผืนตี้เปิงใจ๋ น้องจะขอแบ่งสามวันนุ่งวิ่นเจียงพระคำ สี่วันนุ่งซิ่นเจียงเงินดีก่อเจ้า เจ้าปี้แม้นเมือง

เจ้าแม้นเมือง : ต๋ามใจน้องเต๊อะเจ้า